69d8aee7.jpg大阪2日目

大阪では何店舗かある有名なカレー屋です

ピリ辛で美味しかったです